Carina Haindl-Strnad - Dipl. Individualpsychologische BeraterinCarina Haindl-Strnad - Dipl. Individualpsychologische Beraterin